Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања у предшколским установама

Све је више присутно насиље у нашим васпитно – образовним установама међу децом, али и на другим релацијама. Законска и подзаконска акта која уређују област васпитања и образовања, као и све присутне друштвене тенденције стављају акценат на безбедност деце. Због тога Вам нудимо могућност да организујемо предавање за Ваше запослене са циљем унапређивања њихових компентенција…

Умеће комуникације

Васпитно – образовни рад се великим делом обавља путем комуникације са родитељима деце који су корисници услуга Вашег вртића. Стога су вештине комуникације веома значајне за ефикасно обављање сарадње са породицом. Комуникација је неодвојив део нашег живота. Сваки наш чин, вербалан или невербалан, свестан или несвестан, као и нечињење, преноси одређену поруку. У сваком тренутку…

Управљање конфликтом и стилови понашања у конфликту

konflictУчесници ће се упознати са конфликтом и са узроцима његовог настанка, са различитим начинима решавања конфликта и различитих стилова понашања у конфликту. Циљна група овог предавања су практичари у вртићима (медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадници, директори) потенцијални носиоци промене.

Самовредновање у предшколским установама

Упознајте се са процесом самовредновања у вртићу. Самовредновање је новост за предшколске установе, али и законска обавеза да се примењује од 2014. године. Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, уочавају његове јаче и слабије стране да би се сазнало шта је потребно задржати онаквим какво јесте, а шта треба поправити.…